Thiết bị A89

Công tắc LED đơn, một chiều A89-BK1A
Công tắc LED đơn, hai chiều A89-BK1B
Công tắc LED đơn, một chiều A89-BK2A

Công tắc LED đơn, hai chiều A89-BK2B

Công tắc LED đôi, một chiều A89-K2A
Công tắc LED đôi, hai chiều A89-K2B
Công tắc LED ba, 1 chiều A89-BK3A
Công tắc LED ba, hai chiều A89-BK3B
Công tắc đơn, 1 chiều A89-K01A
Công tắc đơn, 2 chiều A89-K01B
Công tắc đôi, 1 chiều A89-K02A

Công tắc đôi, 2 chiều A89-K02B

Công tắc ba, 1 chiều A89-K03A
Công tắc ba, 2 chiều A89-K03B
Công tắc bốn, 1 chiều A89-K04A
Công tắc bốn, 2 chiều A89-K04B
Công tắc 20A A89-K30
Ổ cắm đôi 3 chấu A89-2MC03
Ổ cắm 3 chấu + mạng A89-C03E02
Ổ cắm 3 chấu + Tivi A89-C03E03
Chiết áp quạt A89-K33
Chiếp áp đèn A89-K32
Mặt 1M A89-P05
Mặt 2M A89-P06
Mặt 3M A89-P07
Mặt 4M A89-P08
Mặt 4M A89-P04
Công tắc đơn 1 chiều A89-MK01A (Size M)
Công tắc đơn 2 chiều A89-MK01B(Size M)
Công tắc đơn 1 chiều Size S A89-SK01A (Size S)
Công tắc đơn 1 chiều A89-SK01B(Size S)
Công tắc đôi liền 1 chiều A89-SK02A(Size XS)
Công tắc đôi liền 2 chiều A89-SK02B(Size XS)
Công tắc Led đơn 1 chiều A89-MKA (Size M)
Công tắc led đơn 2 chiều A89-MK1B
Công tắc led đơn 1 chiều A89-SK1A (Size M)
Công tắc led đơn 2 chiều A89-SK1B
Công tắc đa điểm A89-MK19
Ổ cắm 2 chấu C9-SC02 (Size S)
Ổ cắm 2 chấu A89-MC03 (Size M)
Ổ cắm 2 chấu A89-2MC03 (Size L)